1. Lägret drivs av Salt XPel, EFS i Sydöstsverige och Salt Ängelholm med samarbetspartners. Detta innebär att de som arrangör ansvarar för och bestämmer vad som får och inte får göras på lägret.
 2. XPel har en lägerchef med ett team av ledare som är ansvariga för det som händer under eventet. Lägerchefen är ytterst ansvarig. Det ledarna säger eller bestämmer gäller i alla lägen. Vid eventuell tvist är det lägerchefen som har sista ordet. Om lägerchefen tillsammans med deltagaren fortfarande inte kan reda ut tvisten kan deltagaren bli tvingad att lämna XPel utan återbetalning av lägeravgiften.
 3. Den enskilda deltagaren ansvarar helt för den utrustning han eller hon tar med sig till XPel. Arrangören tar inget ansvar alls för förlust eller skada på medtagen utrustning. Undantaget gäller för den utrustning XPel officiellt har lånat av den enskilde deltagaren, där XPel är fullt ersättningsskyldiga.
 4. Lägerdeltagare är skyldiga att följa alla de regler som regleras av fastighetsägaren på spelplatsen. Medvetna överträdelser kan leda till att deltagaren får lämna XPel utan någon form av återbetalning av lägeravgiften.
 5. XPel är helt alkohol- och drogfritt. Det betyder att all form av alkohol och ev. droger är strängt förbjudna under hela lägret. Om lägerledningen skulle upptäcka innehav eller bruk av sådant, kommer deltagaren begäras lämna XPel utan återbetalning av lägeravgiften.

  Även överkonsumtion av starkare energidrycker kommer att utvärderas om vi märker att detta missbrukas. Vi vill också understryka att även rökning och snusning är förbjudet om man är under 18 år.
 6. Lägret har nolltolerans mot pornografi, autentiskt våld och olaglig fildelning. Varje enskilt fall kommer att prövas, men vi utgår från att dessa saker inte kommer att förekomma.
  6.1 Med olaglig fildelning menar vi, att man permanent delar ut upphovsrättsskyddat material. Exempel på upphovsrättsskyddat material är film, spel och program som du inte har upphovsrättsinnehavarens tillstånd att dela.
  6.2 Med pornografi menas bilder och filmer som vanligtvis skulle klassas som barnförbjudet bild- och filmmaterial från 18 år. Detta är helt förbjudet oavsett innehavarens ålder.
  6.3 Med autentiskt våld menas att vi inte kommer acceptera att t.ex. filmer och bilder på autentiskt våld eller dyl. varken sprids eller tittas på under lägret. Det kan också innebära att vissa extrema spel som till exempel Postal och Manhunt inte bör spelas av personer under åldersgränsen. Varje enskilt fall kommer att prövas av ansvarig ledare.
 7. Lägerdeltagarna och/eller lägerdeltagarens målsman är själva helt ansvariga för all den internettrafik som de själv producerar. Det innebär att XPel eller dess arrangörer inte tar ansvar för några webbplatser eller något annat som den enskilde deltagaren besöker. XPel friskriver sig således allt ansvar för om något icke tillåtet skulle besökas, och åtgärder mot den enskilda deltagaren kommer vidtas om otillåtet material besöks, används eller på annat sätt exponeras under lägret.
 8. Lägerdeltagaren eller dess målsman har det fulla ansvaret för vad deltagaren själv spelar på XPel. De åldersrekommendationer som anges på många spel är rekommendationer från organisationen PEGI, dessa är upp till var och en av deltagarna att i samråd med sina föräldrar vara överens om vad just den deltagaren får spela. Detta då det kan vara väldigt individuellt vad man kommit överens om hemma om vad man får spela. XPel kommer således inte att lägga sig i, vem som spelar vilket spel, då samråd med föräldrar är en grundförutsättning för att man ska få delta på XPel överhuvudtaget.
 9. På XPel gäller Svensk lag. Skulle någon deltagare göra något som strider mot svensk lagstiftning är han eller hon personligen ansvariga för sina handlingar. XPel friskriver sig allt juridiskt ansvar. För ungdomar under 18 år är målsman som är ansvarig för vad deltagaren gör på XPel.
 10. Om du inte kan komma till lägret efter fullbordad anmälan måste detta meddelas till lägerledningen snarast. Då kommer halva lägeravgiften att återbetalas, om det inte sker inom 2 veckor innan lägrets start, då är lägeravgiften förverkad om inte giltigt läkarintyg kan visas eller annan godtagbar orsak kan styrkas.
 11. XPels lägerledning reserverar sig för fel gjorda pga eventuella felskrivningar, tryckfel eller hastiga ändringar.